Your browser does not support JavaScript!
新竹縣湖口鄉長安國民小學
歡迎光臨 新竹縣湖口鄉長安國民小學
 
 
 
 
 
國語朗讀比賽:第一名五忠翟芸嫻 第二名六忠陳力全 第三名四忠張雅倫
國語演說比賽:第一名六忠陳郁文 第二名五忠張采薇 第三名四忠姚棓愷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...