Your browser does not support JavaScript!
101.3.9 國語朗讀演說比賽優勝同學
100學年度校內朗讀比賽
優勝同學
第一名 六孝 周倩如
第二名 六孝 盧逸屏
第三名 六忠 周芳宇


100學年度校內演說比賽
優勝同學
第一名 六孝 郭軒邑
第二名 六孝 陳蓮安
第三名 五忠 林文彬
瀏覽數